English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin,
Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa.
At sa araw na yao'y inyong sasabihin, Mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan, ipahayag ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal.

NEWS:

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

RIGHT NOW – VIDEO PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

May target upang luwalhatiin ang Diyos namin na inihanda para sa iyo ang mga songs videorecording ng singer, composer at evangelista - George Zmozek.
Maaari mong mahanap dito ang mga songs - mga papuri sa maraming wika na may layunin upang ang kaluwalhatian ng pangalan ni Jesus.
Kaagad pagkatapos ng paglikha ng isang bagong awit videorecord at batay sa mga suporta mula sa aming mga tumutulong tungkol sa mga pagsasalin sa iyong wika at feedback mula sa kanila, ang mga bagong videorecordings ay handa dito para sa iyo sa bawat araw.
Kami ay magiging nasisiyahan na magpadala sa iyo ng isang bilang ng impormasyon para sa bagong video-songs - mangyaring ilagay ang inyong e-mail address dito:
With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
E-mail:

I know who loves meShare with friends on Facebook

I know who loves me

I know who loves me, Jesus, my Jesus,
I know who loves you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

I know who saved me, Jesus, my Jesus,
He will save you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has redeemed me, Jesus, my Jesus,
He will redeem you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He holds me up, Jesus, my Jesus,
He will hold you up, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has cleansed me, Jesus, my Jesus,
He will cleanse you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has made me holy, Jesus, my Jesus,
He will make you holy, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.
Oh, Lamb * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Oh, Lamb * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Sapagka

Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak - Tagalog TL

Nguni

Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon -- Jesus -- PHILIPINES-TAGALOG - Sing Georg C.Z.

Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

You are Messiah * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

You are Messiah * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

 
Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Praise and worship * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

Praise and worship * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

RIGHT NOW – VIDEO   PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

RIGHT NOW – VIDEO PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

I love You, Father * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

I love You, Father * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ

 
MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

I know who loves me

 

TOP 20


Oh, Lamb * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak - Tagalog TL


Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon -- Jesus -- PHILIPINES-TAGALOG - Sing Georg C.Z.


Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


You are Messiah * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Praise and worship * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


RIGHT NOW – VIDEO PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


I love You, Father * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me